Algemene verkoopsvoorwaarden.

 

 

1 De cliënten worden geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen

en te aanvaarden.

 

2 Onze offerten zijn steeds vrijblijvend en ondervoorbehoud van

Mogelijke wijzigingen in de prijzen, lonen en taksen.

 

3 Het overschrijden van leveringstermijnen geeft de koper geen recht op

Schadeloosstelling.

 

4 Eventuele klachten betreffende de geleverde materialen en of de uitgevoerde werken

zullen alleen schriftelijk aanvaard worden ten laatste 8 dagen na levering

en of uitvoering van de werken. In geen geval kan een klacht aanleiding geven

tot enig recht om de factuur op haar vervaldag niet te betalen.

 

5 Alle mondelinge en of schriftelijke offertes zijn geheel vrijblijvend.

De overeenkomst komt enkel tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging

Door beide partijen

 

6 In geval van verkoop en of plaatsing blijven de goederen eigendom

van Haest Geert tot het ogenblik van de volledige betaling van

de factuur.

 

7 De facturen zijn betaalbaar in Wuustwezel of door overschrijving

Op rekening: KBC BE 58 7331 3910 2979 .

Dit uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

 

8 Niet betaalde facturen geven vanaf de vervaldag en zonder in gebrekenstelling

recht op 1.5%intrest per maand. Bovendien zal een forfaitair schadebedrag van

10%van het onbetaalde bedrag verschuldigd zijn

met een minimum van 30 Euro per factuur.

9 In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Klik hier en ga terug naar de site of klik hier en stuur ons rechtstreeks een email .